Handelsbetingelser for erhvervsabonnement i Min Landsby App

pr. 1/1 -2018

Sådan køber du erhvervsmedlemsskab med login til anvendelse på Min Landsby APP’en:

1.Udfyld online-formularen for at modtage login til administrationen på Min Landsby App.

2. Godkend handelsbetingelser.

3. Min Landsby fremsender faktura. Det fakturerede beløb indbetales til Min Landsby.

Erhvervsabonnement består af:

Et login til Min Landsby apps administration, hvor det er muligt at oprette, slette og redigere:

  • Steder(Knappenåle) også kaldt “points of interest” (POI).
  • Nyheder: Platform til lokal nyhedsformidling. OBS.: Der skal opretholdes en klar skillelinje mellem annoncering og redaktionelt indhold. Tekst, lyd og billeder foranlediget af direkte eller indirekte kommercielle interesser bør kun bringes, hvis et klart journalistisk kriterium taler for offentliggørelse. Læs regler her     
  • Kalender: Virksomheden kan benytte kalenderen til at ligge events på Min Landsby. Du kan benytte tilmeldings og betalingsmodulet når du har adgang til kalenderen.

Pris & Betaling

Erhvervsmedlemsskab koster DKK 1.200,00 pr. år. Prisen er eksklusiv moms og alle offentlige gebyr m.m. andet eksplicit fremgår skriftligt.

Betaling er netto kontant.

Betaling sker ved bankoverførelse til følgende bankkonto: [Bank] [Konto nr.]

Såfremt beløbet ikke betales rettidigt, vil der ved fremsendelse af betalingspåmindelse  blive opkrævet et kompensationsbeløb på 310 kr. og et rykkergebyr på kr. 100,- i henhold til rentelovens §9a og §9b. Du får samtidig besked om, at hvis du ikke betaler inden 10 dage, så vil din konto blive opgjort og et evt. skyldigt beløb blive sendt til opkrævning via. vores inkassobureau.

Abonnementets løbetid og opsigelse

Abonnementet betales forud et år af gangen og løber indtil det opsiges skriftligt. Opsigelsen skal ske via. e-mail eller brev. Manglende betaling accepteres ikke som en opsigelse af abonnementet. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement dog senest en måned før udløbet af indeværende abonnementsperiode. Opsigelsen har virkning fra den næstkommende abonnementsperiode. Abonnementsperioden fremgår af fakturaen. Senest 30 dage før udløb af perioden, fremsender Min Landsby faktura på en ny et-årig periode. Såfremt fakturaen ikke betales senest 30 dage fra fakturadatoen lukker Min Landsby kundens adgang via. login. 

Immaterielle rettigheder

Kunden er ansvarlig for, at det af kunden anvendte materiale, f.eks. tekst og billeder, ikke krænker tredjemands rettigheder.

Rejses der sag mod Min Landsby med påstand om retskrænkelse, giver Min Landsby kunden skriftlig meddelelse herom via e-mail, og kunden er forpligtet til at medvirke til sagens løsning, herunder ved samarbejde med Min Landsbys advokater, ligesom kunden accepterer, at afholde samtlige Min Landsbys hermed forbundne omkostninger.

Kunden er pligtig til i enhver henseende at skadesløsholde Min Landsby for enhver ekstern omkostning i forbindelse med sagen, herunder omkostninger til egen advokat og Min Landsbys advokat m.v. samt sagsomkostninger og erstatningsbeløb, som måtte blive tilkendt vedkommende sagsøger.

Min Landsby har til enhver tid ret til, uden forudgående accept, at fjerne indhold, som Min Landsby vurderer er stødende, misvisende eller ulovligt.

Login – oplysninger

For at du kan oprette et erhvervsabonnement og få adgang til Min Landsby APPs administration, skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
Mailadresse
Vi foretager registreringen af dine oplysninger med det formål at kunne levere til dig.

Dine data opbevares på servere hos Amazone som er placeret i EU

Alle de oplysninger, vi registrerer, behandles fortroligt og i henhold til persondataloven, hvor relevant.

Oplysningerne transmitteres ikke i krypteret tilstand, og de lagres ikke i krypteret tilstand. De vil ikke blive solgt, videregivet eller på anden måde overdraget til tredjepart.

Som registreret hos Min Landsby I/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen, og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig og din virksomhed. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@minlandsby.dk. Oplysninger registreres i minimum 5 år, idet bogføringsloven stiller krav om opbevaring af regnskabsmateriale i 5 år.

Ansvar og erstatning

I tilfælde af mangler, fejl eller forsinkelse ved Min Landsbys produkter kan Min Landsby efter dets valg vælge enten at foretage afhjælpning eller kreditere køber for den mangelfulde eller forsinkede ydelse, alt til fuld og endelig afgørelse. Køber kan under ingen omstændigheder gøre erstatningsansvar, herunder erstatningsansvar for produktansvar, gældende overfor Min Landsby. 

Tvist

Tvister mellem kunden og Min Landsby skal søges løst i mindelighed.

Tvister der opstår mellem parterne skal behandles i henhold til dansk ret, ved Holstebro’ Byret som rette værneting.