Licensvilkår for licensering af Min Landsby ApS Landsby APP og Landsby Webpage

Licensvilkår for licensering af Min Landby ApS Landsby APP og Landsby Webpage 

Jan. 2018

__________________________________________________________________________

1. Introduktion

Nærværende Licensvilkår fastsætter de vilkår og betingelser, der gælder for licensering af Min Landsby ApS´ produkter Min Landsby APP og Min Landsby Website. Såfremt Licenstager tilkøber andre ydelser hos Licensgiver, omfattes sådanne ydelser automatisk af Licensaftalen, medmindre der gælder særskilte vilkår for den anden ydelse.

1.1 Definitioner

Licensvilkårene anvender følgende definitioner:

”Licensaftalen” Parternes aftale om licensering af det Licenserede, som den fremgår af ordrebekræftelsen udstedt ved aftalens indgåelse.

”Licensgiver” Min Landsby ApS

”Licenstager” Kunden, som har indgået aftale med Licensgiver om levering af det Licenserede

”Brugere” Alle, der har adgang til det af Licenstager Licenserede produkt, herunder medarbejdere og andre brugere.

”Licenserede” De af Licensgivers produkter, der er omfattet af Licensaftalen, og som Licenstager betaler licensafgift for, og som er underlagt disse Licensvilkår, herunder Min Landsby APP og Min Landsby Webpage.

”Licensretten” Licenstagers brugsret til det Licenserede, som denne opnår ved accept af Licensvilkårene og ordrebekræftelsen og betaling af de til licensen knyttede licensafgifter, jf. Licensvilkårenes pkt. 2.1.

”Licensvilkår(ene)” Nærværende licensvilkår, bilag hertil, samt eventuelle efterfølgende tilføjelser eller ændringer hertil, herunder prisændringer.

2. Licensrettens omfang

2.1 Brugsret til det Licenserede

Ved accept af Licensvilkårene og betaling af de til licensen knyttede licensafgifter opnår Licenstager en tidsbegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til det Licenserede samt eventuelle senere opdateringer af det Licenserede i overensstemmelse med Licensvilkårene.

Brugsretten giver alene Licenstager ret til i forbindelse med sædvanlig anvendelse af det Licenserede at tilføje og redigere i Min Landsby Apps Landsby Nyheder, Landsby Kalender og kan via. Min Landsbys hjemmeside rette i Landsby Kortet.

Brugsretten giver Licenstager med aftale om levering af webpage adgang til administratorrolle i webpage administration. Brugsretten giver licenstager ret til at oprette, tilføje og redigere i websitets moduler.

Det Licenserede eller dele heraf må ikke videregives eller på anden måde gøres tilgængeligt for tredjemand, herunder særligt brugernavn og adgangskode samt adgang til eller mulighed for at redigere i landsbykortene, kalenderen og Nyhederne via kundens egen personlig adgang.

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, må Licenstager ikke og må ikke tillade nogen tredjepart på nogen måde at ændre det Licenserede eller andet materiale udleveret af Licensgiver.

Du må ikke, og du accepterer at du ikke må og ikke må hjælpe andre til at ændre eller kopiere (medmindre der er givet udtrykkelig tilladelse i denne aftale), dekompilere, adskille, foretage reverse engineering af eller forsøge at udlede kildekoden til, fremstille afledte produkter af.

2.2 Tekniske forudsætninger for anvendelse af det Licenserede

Licenstager er selv ansvarlig for at anskaffe og installere anvendeligt browserprogrammel til fremvisning af det Licenserede. Licenstager er bekendt med, at mulighederne for at anvende det Licenserede afhænger af Licenstagers valg af browserprogrammel. Licenstager vil ved henvendelse til Licensgiver kunne få oplyst, hvilket browserprogrammel der kan anvendes til fremvisning af det Licenserede. Licensgiver er berettiget til uden varsel at ændre sit programmel med den virkning, at Licenstager er nødt til at anskaffe og installere nyt browserprogrammel for at være i stand til at anvende det Licenserede. Licenstager er ligeledes selv ansvarlig for, at opkobling til Licensgivers server etableres samt for at vedligeholde og opretholde denne opkobling.

2.3 Overholdelse af Licensvilkårene

Licenstager er forpligtet til at sørge for, at Licenstagers Brugere er informeret om og overholder Licensvilkårene samt respekterer Licensgivers immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder. Licensgiver er til enhver tid berettiget til hos Licenstager at kontrollere, at Licensvilkårene overholdes. Licenstager skal i den forbindelse sørge for, at Licensgiver får den nødvendige adgang til Licenstagers fysiske installationsmiljø samt øvrig adgang til Licenstagers programmel, der er nødvendig for, at Licensgiver kan kontrollere overholdelsen af Licensvilkårene.

3. Udnyttelse af Licensretten

3.1 Licensretten udnyttes via den enkelte Brugers personlige password.

3.2 Adgang via personligt password

Berettiget til at anvende det Licenserede er alene de(n) Bruger(e), som Licensgiver i henhold til aftalen med Licenstager og Licensvilkårene har udstedt personligt password til.

Licenstager og dennes Brugere må ikke give tredjemand adgang til det Licenserede via online service, internet, intranet eller på anden måde, ligesom Licenstager og dennes Brugere ikke må videregive de(t) af Licensgiver udstedte password(s) til tredjemand.

Er Licenstageren en virksomhed, offentlig eller privat institution, organisation, mv., må Licenstageren heller ikke give andre medarbejdere end de(n) Bruger(e), Licensgiver har udstedt password til, adgang til det Licenserede via online service, internet eller intranet, ligesom Licenstager ikke på anden måde må videregive de af Licensgiver udstedte password(s) til andre medarbejdere.

4. Opdatering og ændring af det Licenserede

Licensgiver har ret til løbende at ajourføre og opdatere det Licenserede, når Licensgiver finder det nødvendigt. Sådan ajourføring og opdatering medfører ingen indskrænkninger eller ændringer i Licenstagers forpligtelser over for Licensgiver, herunder giver sådanne ændringer af det Licenserede ikke Licenstager ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for Licensgiver.

Licensgiver er endvidere berettiget til at foretage ændringer i funktionaliteten af det Licenserede, herunder fjerne og/eller ændre funktioner, som Licensgiver finder nødvendigt for generelt at kunne levere den bedst mulige ydelse over for sine kunder. Det er til enhver tid Licensgiver, der afgør, hvilke funktionaliteter der lever op til dette krav. Sådanne ændringer af funktionaliteten af det Licenserede medfører heller ingen indskrænkninger eller ændringer i Licenstagers forpligtelser over for Licensgiver, ligesom sådanne ændringer af det Licenserede ikke giver Licenstager ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for Licensgiver.

5. Rettigheder

5.1 Rettigheder til det Licenserede

Licensgiver, eller tredjemand fra hvem Licensgiver afleder sine rettigheder, har ophavsret og enhver anden rettighed til det Licenserede, herunder til html-kode, tekst, billeder eller andre elementer, som Licenstager kan opnå adgang til via Min Landsby APP og Min Landsby Website. Ophavsretten omfatter desuden ethvert fysisk materiale, herunder brugermanualer og undervisningsmateriale, der er udleveret af Licensgiver til Licenstager. Licenstager skal respektere Licensgivers rettigheder og Licenstager er ansvarlig uden beløbsmæssig begrænsning for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse af det Licenserede til tredjemand.

Licenstager må ikke bryde eller ændre eventuelle sikkerhedsmekanismer, herunder sikkerhedskoder, ligesom Licenstager ikke må ændre eller fjerne angivelser i det Licenserede vedrørende rettighedsforhold, varemærker, produktinformation eller lignende.

5.2 Rettigheder til indhold

Licenstager og dennes Brugere har mulighed for at tilføje og skrive indhold i kalenderen og i Nyhederne i Min Landsby APP og på Landsby Website, jf. også pkt. 16.

Licenstager og dennes Brugere disponerer selv over Landsby Nyheder og Landsby Kalender og kan via. Min Landsbys hjemmeside rette i Landsby Kortet.

Licenstager og dennes Brugere disponerer selv over indhold i egen Kalender og Nyheder. Licensgiver er dog berettiget til at benytte indhold i Licenstager Kalender og Nyheder til markedsføring og andet salgsfremmende tiltag.

Licenstager er indforstået med, at Licensgiver sletter indhold i kalenderen og Nyheder udarbejdet af Licenstager eller dennes Brugere ved ophør af Licensaftalen.

6. Betaling for det Licenserede

6.1 Betalingsfrist

Licensafgiften betales forud for abonnementsperioder af 12 måneder ad gangen. Licensgivers betalingsbetingelser er kontant 14 dage fra fakturadato.

Såfremt Licenstager ikke foretager betaling inden for den anførte betalingsfrist, påløber der det udestående beløb morarente i overensstemmelse med rentelovens regler herom.

Licensgiver forbeholder sig i tillæg til rettigheder efter pkt. 12., 3. afsnit, ret til midlertidigt at lukke for adgangen til det Licenserede, såfremt Licensgiver ikke modtager rettidig betaling af licensafgift fra Licenstager. Licenstager er ikke berettiget til refusion af licensafgift som følge af manglende adgang til det Licenserede, når lukning af adgangen til det Licenserede skyldes Licenstagers manglende betaling af licensafgift.

6.2 Afmelding, overførsel eller tilkøb af brugeradgange

En afmeldt brugeradgang bliver ikke krediteret, uanset hvornår i abonnementsperioden afmelding sker. Licenstager har mulighed for at overføre en afmeldt brugeradgang til en anden bruger i løbet af den tilbageværende del af abonnementsperioden.

7. Afhjælpning af fejl

Det Licenserede gives i licens, som det er og forefindes, uden nogen former for garanti. Licensgiver yder således ingen garanti for, at afviklingen af det Licenserede samt opkoblingen til det Licenserede vil være uden afbrydelser og fejlfri. Licensgiver foretager løbende afprøvning af det Licenserede, men kan ikke udelukke, at det Licenserede  indeholder fejl og uhensigtsmæssigheder. Sådanne fejl er ikke hævebegrundende og berettiger ikke Licenstager til afhjælpning eller andre misligholdelsesbeføjelser. Tilsvarende gælder for indholdsmæssige fejl. Licensgiver tilstræber, at alle fejl og uhensigtsmæssigheder i det Licenserede rettes løbende, men yder ingen garanti for, at enhver fejl og uhensigtsmæssighed vil blive rettet.

8. Support

Licenstager er berettiget til såvel telefonisk support som support via e-mail. Denne support gælder alene i forhold til det Licenserede og ikke i forhold til samspillet med Licenstagers edb-udstyr, browser, programmer mv.

Licenstager er alene berettiget til at modtage support inden for Licensgivers normale åbningstid, som til enhver tid fremgår af Licensgivers hjemmeside.

9. Ansvar og erstatning

Licensgiver er ansvarlig for produktskader i overensstemmelse med de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale, men fraskriver sig produktansvar på ethvert andet grundlag.

Licensgiver er under ingen omstændigheder ansvarlig over for Licenstager for indirekte tab eller følgeskader opstået i forbindelse med anvendelsen af det Licenserede, herunder driftstab, tab af forventet profit, tab og/eller retablering af data, tab af goodwill samt andre former for følgeskade.

Licensgiver er heller ikke ansvarlig for tab opstået som følge af, at Licenstager ikke har haft mulighed for at anvende det Licenserede, uanset årsagen hertil og uanset om Licensgiver forud har været adviseret om muligheden for, at et sådant tab kunne indtræde.

Licensgivers ansvar for tab eller skade kan i intet tilfælde overstige et beløb, som svarer til den licensafgift, som Licenstager har betalt til Licensgiver for den licensperiode, hvortil skaden kan henføres.

Licensgiver fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skade, som kan henføres til Licenstagers egen opkobling, herunder manglende opkobling, systemnedbrud m.v. Tilsvarende gælder i forhold til Licenstagers øvrige edb-udstyr, browser, programmel m.v.

I tilfælde af Licenstagers misligholdelse af Licensvilkårene er Licensgiver i tillæg til eventuelt krav på vederlag for uberettiget udnyttelse af det Licenserede berettiget til erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

10. Force majeure

Ingen af parterne skal i henhold til Licensaftalen anses for ansvarlig overfor den anden part for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved Licensaftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder men ikke begrænset til krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejke, lockout, svigtende forsyninger af råmateriale, ildebrand, beskadigelse af produktionsapparat, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, virus i det Licenserede samt import- og/eller eksportforbud. Forhold hos en parts leverandør anses som force majeure for denne part under Licensaftalen, såfremt der for leverandøren foreligger en tilsvarende hindring, og leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet denne eventuelt ved brug af en alternativ leverandør.

11. Overdragelse

Licenstager kan ikke uden Licensgivers skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge Licensaftalen til tredjemand.

12. Varighed, opsigelse og ophævelse

Licensaftalen løber, indtil aftalen opsiges af én af parterne. Opsigelse kan ske til enhver tid, dog senest en måned før udløbet af den igangværende abonnementsperiode. Opsigelsen har virkning for den næstkommende abonnementsperiode.

Opsigelse skal ske skriftligt enten via brev eller e-mail.

Licensgiver er berettiget til uden varsel og til øjeblikkeligt ophør at ophæve Licensaftalen, såfremt Licenstager ikke overholder Licensvilkårene.

13. Ændring af licensvilkårene

Licensgiver kan til enhver tid ændre Licensvilkårene, herunder foretage prisændringer, idet sådanne ændringer dog skal meddeles Licenstager senest 14 dage før udløbet af den igangværende abonnementsperiode. Licensgivers meddelelse til Licenstager skal angive de gennemførte ændringer. Eventuelle vilkårsændringer, herunder prisændringer, har virkning fra den førstkommende abonnementsperiode.

Såfremt Licenstager ikke ønsker at være forpligtet af de ændrede Licensvilkår, skal Licenstager inden 14 dage før udløbet af den igangværende abonnementsperiode skriftligt meddele Licensgiver, at ændringen af Licensvilkårene ikke kan tiltrædes. Licensaftalen betragtes herefter som opsagt ved Licensgivers meddelelse om ændringen af Licensvilkårene i overensstemmelse med Licensvilkårenes pkt. 12., 1. afsnit.

Såfremt Licenstager ikke inden 14 dage før udløbet af den igangværende abonnementsperiode har meddelt Licensgiver, at ændringen af Licensvilkårene ikke kan tiltrædes, videreføres Licensaftalen i overensstemmelse med de ændrede Licensvilkår.

14. Behandling af oplysninger

Licensgiver vil i forbindelse med levering af det Licenserede indsamle og behandle oplysninger om Licenstagers, herunder dennes Brugeres, anvendelse af det Licenserede. Yderligere vil Licensgiver behandle de persondata som Brugerne måtte indtaste i Licenstagers systemer.

Licensgiver træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kundskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger (persondataloven).

Behandlingen har til formål at give Licensgiver mulighed for at sikre, at Licensvilkårene overholdes. Endelig sker behandlingen af oplysninger af statistiske hensyn med henblik på en yderligere forretningsmæssig udvikling af det Licenserede.

Licenstager og Licenstagers Brugere kan på begæring få oplyst, hvilke oplysninger der behandles, ligesom Licensgiver på anmodning vil berigtige eller slette urigtige eller vildledende oplysninger.

Oplysningerne vil ikke blive videregivet til tredjemand.

Licensgiver foretager løbende ajourføring og kontrol af oplysningerne, for at sikre, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger. Endvidere sikrer Licensgiver, at behandlingen af oplysninger sker i et datamiljø, som lever op til gængse sikkerhedskrav.

15. E-handelslovens oplysningsforpligtelser

Licensgiver overholder samtlige de oplysningspligter, som lov om tjenester i informationssamfundet herunder visse aspekter af elektronisk handel (e-handelsloven) pålægger tjenesteydere. For ikke at komplicere kommunikationen mellem Licenstager og Licensgiver, fraskrives imidlertid anvendelsen af e-handelslovens §§ 10, 11, stk. 1 og 12 i videst muligt omfang, jf. lovens § 13, stk. 2.

16. Aftalegrundlag

Det samlede aftalegrundlag udgøres af parternes mundtlige aftale, ordrebekræftelse, Licensvilkår og abonnementsbetingelser.

I tilfælde af fortolkningstvivl, gælder følgende rangorden mellem dokumenterne, idet ordrebekræftelsen skal have forrang frem for Licensvilkårene og så fremdeles:

1. Ordrebekræftelse, eller et dokument, der efter sin ordlyd træder i stedet herfor.

2. Licensvilkår

3. Købs – og Abonnementsbetingelser

17. Lovvalg og værneting

Licensaftalen er undergivet dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Licensaftalen, herunder tvister vedrørende Licensaftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved Holstebro Byret.