Regler for oprettelse og godkendelse af nyheder og begivenheder i MINLANDSBY

MINLANDSBY´s regelsæt er inspireret af pressenævnets “regler for god presseskik”, og bruger af MINLANDSBY app og web skal overholde reglerne i forhold til godkendelse og oprettelse af nyheder til Min Landsby app. Min Landsby ApS forholder sig retten til at slette/redigere nyheder som ikke overholder reglerne.

Reglernes indhold.

A. Korrekte meddelelser:

1 Det er MINLANDSBYnyheders opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte.

2 Kritik bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt.

3 Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare.

4 Angreb og svar bør, hvor det er rimeligt, bringes i sammenhæng og på samme måde. Dette gælder i særlig grad krænkende eller skadelige udsagn.

5 Det skal gøres klart, hvad der er faktiske oplysninger, og hvad der er kommentarer.

6 Berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på MINLANDSBY redaktionens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne, lytterne eller seerne får klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen.

B. Adfærd i strid med god presseskik

1 Meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse.

2 Selvmord eller selvmordsforsøg bør ikke omtales, medmindre klar almen interesse kræver eller begrunder offentlig omtale, og i så fald bør omtalen være så skånsom som mulig.

3 Ofre for forbrydelser eller ulykker skal vises det størst mulige hensyn. Det samme gælder vidner og pårørende til de implicerede.

4 Der bør opretholdes en klar skillelinje mellem annoncering og redaktionelt indhold. Tekst, lyd og billeder foranlediget af direkte eller indirekte kommercielle interesser bør kun bringes, hvis et klart journalistisk kriterium taler for offentliggørelse.  

Ved spørgsmål kontakt venligst info@minlandsby.dk